پرستار بیمار در منزل

پرستار بیمار در منزل

ارائه خدمات پرستاری در تهران، شیراز  02162829000 

پرستار بیمار در منزل

پرستار بیمار در منزل  پرستاری بیمار در منزل  پرستار کودک  هزینه پرستار بیمار در منزل  پرستار بیمار در منزل پرستار سالمند  خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستار سالمند در منزل پرستار در منزل پرستار کودک در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران  تزریقات در منزل قیمت پرستار در منزل  خدمات پرستاری در منزل تهران  خدمات پرستاری در منزل غرب تهران  پرستاران  پرستار سالمند در منزل کرج  پرستار کودک   پرستار بچه خدمات پرستاری شبانه روزی  خدمات پرستاری در منزل شمال تهران  پرستاری از بیمار در منزل پرستار بیمار در منزل  پرستار بچه قیمت پرستار در منزل  پرستار سالمند در منزل  پرستار بیمار در منزل  پرستار کودک در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران  پرستار در منزل  خدمات پرستاری در منزل شیراز خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار بیمار در منزل تهران  استخدام پرستار  خدمات پرستاری در منزل شرق تهران  پرستار بیمار در منزل  پرستار بچه  خدمات پرستاری در منزل کرج   پرستار بیمار در منزل غرب تهران پرستار در منزل پرستار بیمار در منزل پرستار بیمار در کرج   خدمات پرستاری در منزل تهران  پرستاران  پرستار کودک تزریقات در منزل نگهداری سالمند  پرستار بیمار در منزل کرج  قیمت پرستار در منزل  پرستار سالمند در منزل کرج  خدمات پرستاری در منزل شرق تهران  پرستاری از بیمار در منزل  تزریقات در منزل پرستار کودک در منزل پرستار سالمند مراقبت از بیمار سکته مغزی در منزل   خدمات پرستاری در منزل غرب تهران   پرستار بیمار در منزل  قیمت پرستار در منزل  پرستار سالمند در منزل غرب تهران  پرستار کودک تعرفه خدمات پرستاری در منزل  پرستار بیمار در منزل مراقبت از بیمار سکته مغزی در منزل قیمت پرستار در منزل  پرستار بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل کرج خدمات پرستاری در منزل شرق تهران   خدمات پرستاری در منزل تهران نگهداری کودک در منزل  پرستار بیمار در منزل پرستاران  پرستار بیمار در منزل اصفهان  خدمات پرستاری در منزل شرق تهران تعرفه خدمات پرستاری در منزل  خدمات پرستاری در منزل غرب تهران  قیمت پرستار در منزل   خدمات پرستاری شبانه روزی غرب تهران  درمان در منزل  تزریقات در منزل  پرستار بیمار در منزل  پرستار کودک  پرستار بیمار در منزل شیراز  استخدام کمک پرستار  خدمات پرستاری در منزل کرج  هزینه نگهداری سالمند در منزل پرستار بیمار در منزل تزریقات در منزل قیمت پرستار در منزل  پرستار بیمار در منزل شیراز  پرستار سالمند در منزل کرج  خدمات پرستاری  پرستار بیمار در منزل پرستاری از بیمار در منزل  خدمات پرستاری در منزل نگهداری کودک در منزل پرستار بیمار در منزل هزینه نگهداری سالمند در منزل پرستار بیمار در منزل مراقبت از سالمند  تعرفه خدمات پرستاری در منزل  پرستار کودک پرستار بچه در منزل  خدمات پرستاری در منزل شرق تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران  پرستار بیمار در منزل  شرق تهران پرستار کودک پرستار بچه  خدمات پرستاری در منزل تهران خدمات پرستاری در منزل شمال تهران  خدمات پرستاری در منزل کرج  تزریقات در منزل  پرستاری از بیمار در منزل  پرستار بیمار در منزل نگهداری کودک در منزل  نگهداری سالمند در منزل پرستار کودک خدمات پرستاری شبانه روزی قیمت پرستار در منزل پرستار بیمار در منزل  خدمات پرستاری در منزل کرج  مراقبت از سالمند پرستار بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل غرب تهران  استخدام پرستار کودک در منزل  خدمات پرستاری در منزل تهران  خدمات پرستاری در منزل شرق تهران  تزریقات در منزل  پرستار سالمند در منزل کرج  پرستار بیمار در منزل نگهداری سالمند  خدمات پرستاری شبانه روزی تزریقات در منزل پرستاری از بیمار در منزل  پرستار بیمار در منزل تعرفه خدمات پرستاری در منزل  نگهداری از سالمند  پرستار کودک در منزل  نگهداری از سالمند در منزل پرستار بیمار  خدمات پرستاری در منزل کرج  نگهداری از سالمند پرستار بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل تهران  خدمات پرستاری در منزل شرق تهران  پرستار نوزاد تعرفه خدمات پرستاری در منزل  تزریقات در منزل  پرستار بیمار در منزل استخدام نگهداری از کودک در منزل پرستار بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل غرب تهران حقوق پرستار بچه  پرستار بیمار در منزل  خدمات پرستاری شبانه روزی پرستاری از بیمار در منزل  استخدام پرستار کودک پرستار سالمند در منزل  پرستاری از سالمند در منزل تزریقات در منزل  خدمات پرستاری در منزل تهران  پرستار بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران  پرستار بیمار در منزل قیمت پرستار در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران  پرستار بیمار در منزل  خدمات پرستاری در منزل غرب تهران  خدمات پرستاری در منزل کرج  خدمات پرستاری در منزل کرج  خدمات پرستاری در منزل تهران  نگهداری از کودک در منزل پرستار بیمار در منزل نگهداری از کودک پرستار بیمار در منزل پرستاری از سالمند تزریقات در منزل خدمات پرستاری شبانه روزی  خدمات پرستاری در منزل شرق تهران  قیمت پرستار در منزل خدمات پرستاری در منزل کرج خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستار بیمار در منزل تزریقات در منزل پرستار کودک خدمات پرستاری در منزل شمال تهران  خدمات پرستاری پرستاری از بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل

 

خدمات پرستار بیمار در منزل با هدف افزایش رفاه و آسایش خانواده های بیماران و همچنین بیمار ارائه می شود. مراقبت از بیمار سکته مغزی در منزل یا بیمار ناتوان با مشکلات خاص به مدت طولانی و با شرایط سخت مسئولیت بزرگی را برای خانواده بیمار بوجود می آورد. استفاده از خدمات پرستار بیمار در منزل به شما این اطمینان را خواهد داد که پرستاری با تجرب و آموزش دیده به خوبی از بیمار شما مراقبت خواهد کرد.

پرستار بیمار در منزل

پرستار بیمار در منزل چه خدماتی را می تواند به شما ارائه کند؟

1-پرستاری از بیمار دارای پارکینسون ، آلزایمر و …

2-نمونه گیری آزمایش ( ارسال نمونه  به آزمایشگاه )

3-پانسمان ( پانسمان معمولی و پانسمان نوین ) جهت انواع زخم ها، سوختگی ها، زخم بستر ، زخم های متعاقب اعمال جراحی و …

4-تزریقات به صورت وریدی و عضلانی ( و در صورت نیاز وصل آنژیوکت)

5- نمونه گیری آزمایش ( ارسال نمونه  به آزمایشگاه )

6- وصل سرم

7-سونداژ ( سند معده و تخلیه کیسه سوند ادرار)

8- ساکشن ریه با اعزام پرستار و استفاده از دستگاههای مدرن و مطابق با دستورات پزشکان معالج .

9- انما(تنقیه)

10- گرفتن نوار قلب

11- پرستاری از بیماران بعد از عمل جراحی

12-  پرستاری از بیماران ICU , CCU

13- پرستاری از بیمارCP ( فلج مغزی ) توسط پرستاران مجرب در این زمینه .

14-  پرستاری از بیماران مبتلا به MS , ALS

15-  پرستاری از بیماران قلبی ( نارسایی قلبی، بیماریهای دریچه ای قلبی و … )

16-آموزش به خانواده بیمار در زمینه مراقبتهای بهداشتی از نوزادان ، کودکان، زنان باردار و …

17-تزریق انسولین

18- اندازه گیری قند خون با استفاده از دستگاه گلومتر

19-اندازه گیری فشار خون با استفاده از دستگاههای آنالوگ و دیجیتال

20- چگونگی تغییر پوزیشن ( وضعیت ) بیمار در بستر به منظور جلوگیری از ابتلای به زخم بستر

 

 

 

پرستار بیمار در منزل

چرا بسیاری از خانواده ها خدمات پرستار بیمار در منزل را انتخاب می کنند؟

 

  • استفاده از خدمات پرستار بیمار در منزل مزیت های بسیاری برای خانواده ها دارد. پرستار بیمار در منزل به خوبی می داند چگونه از بیمار شما مراقبت کند و روند بهبودی و انگیزه بیمار به زندگی و حس خوب را افزایش دهد. شما با استفاده از آموزش ها و تجربیات پرستار بیمار در منزل می توانید این دوران سخت را پشت سر بگذارید. بدون شک مراقبت و نگهداری از بیمار در منزل فشار مضاعفی را بر خانواده ها اضافه خواد کرد بنابرین تمامی خانواده هایی که از خدمات پرستار بیمار در منزل استفاده کرده اند رضایت خود را از این انتخاب به ما اعلام کرده اند.

 

  • مزیت مهم دیگر استفاده از خدمات پرستاری در منزل علاوه بر افزایش آسایش و رفاه خانواده، کاهش هزینه های مراقبت از بیمار به یک هزینه ثابت ماهیانه خواهد بود زیرا بسیاری از خانواده ها برای دریافت خدمات درمانی مانند تزریقات و پانسمان ، ماساژ و مراقبت از عضو آسیب دیده و… مکررا باید به مراکز خدمات درمانی مراجعه می کردند. هزینه رفت و آمد و همچنین هزینه ویزیت و درمان باعث شده است تا مشتریان ما استفاده از خدمات پرستار در منزل را بسیار به صرفه و پرفایده بدانند.

 

پرستار بیمار در منزل

خدمات جانبی استفاده از پرستار بیمار در منزل :

تشویق و ایجاد انگیزه برای بیمار یا سالمند برای انجام فعالیت های اجتماعی و ورزشی

ارائه گفتگوی دوستانه و حمایت عاطفی

تهیه وعده های غذایی مغذی و کمک در خوردن غذا

راهنمایی در استفاده از توالت، حمام کردن، پانسمان و نظافت

رفت و آمد و قرار ملاقات درمانی و همچنین شرکت در گروه های حمایت از ام اس ، بیماران سرطانی و…

کمک برای رسیدن به بهترین حالت در زمان استراحت در رختخواب

حفاظت از پوست در برابر اصطکاک، فشار و گرمای بیش از حد، رطوبت، و یا خشکی

انتقال از تخت به صندلی چرخدار در صورت نیاز

یادآوری مصرف دارو و امنیت شخصی

کمک در کارهای در حال اجرا، و برنامه ریزی امور

 

 

آیا شما هم برای مراقبت از بیمار در منزل با مشکلاتی روبرو هستید و نیاز به پرستار بیمار دارید پس با ما تماس بگیرید.

وانت بار شیراز

پرستار بیمار در منزل
4.8 امتیاز از 16 رای

Comments are closed.

×خدمت از ما
با اپلیکیشن راحت تره!
دریافت اپلیکیشن
×

برای دریافت لینک دانلود اپلیکیشن، شماره خودتون رو وارد کنید